Search form

Lúkas 13:25

25Mbɔŋɔ́kɛt ánáŋ chɔŋ amfate antiɛp mbǐnywɔp, bǎte nɛfí mǎndɛp nɔkɔ nɛkok nɛ mǎnɨk nɔkɔ mmʉɛt bɛ, ‘Acha, nɛnɛ́ bhɛsɛ mbǐnywɔp.’ Kɛ mbɔŋɔ́kɛt ankɛmɛ chí bɛ, ‘Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ bhe nɛ yɛ̌ chí ɛbhak ɛnɛ bǎfú.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index