Search form

Lúkas 13:26

26Mǎmbo yɛ bɛrɛm bɛ, ‘Pú sɛ́chɔkɔ nyaka nɛbhʉɛt amɔt sɛ́nyíɛ́, nɛ sɛnyu nɛ wɔ? Nɛ ɔtɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm bɛtɔk ɛbhɛsɛ?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index