Search form

Lúkas 13:27

27Kɛ ákɛmɛ bhe chi bɛ, ‘Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ bhe nɛ yɛ̌ chi ɛbhak ɛnɛ bǎfú. Fǎ ká mɛ bɛsí, bě bakʉ̌ bɛbʉ́ mankɛm!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index