Search form

Lúkas 13:28

28Arɛ́, chɔŋ mǎndi kɛbhɔ nɛ mǎmbak ndǔ nɛnyiɛ ámɛ́n mpok bǎghɔ Ábraham nɛ Áisek nɛ Jekɔ́p nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ mankɛm chɔkɔ ndǔ nɛbhʉɛ́rɛ́ kɛfɔ̌ Mandɛm, ɛnɛ́ bátiɛ́bhɛ́ be nɛfí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index