Search form

Lúkas 13:29

29Chɔŋ bo mámfu mbɨ nɛ nsɛm, ɛbhě awɔ́nɛm nɛ awɔ́ghɔ, mánchɔkɔ mányiɛ ɛpǎ ndǔ nɛbhʉɛ́rɛ́ kɛfɔ̌ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index