Search form

Lúkas 13:3

3Nɔ́ bhɔ! Dɔ̌ ngati be bɛ, mbák bǎbhɨkɨ tɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka, chɔŋ be mankɛm mǎngu mbɔ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index