Search form

Lúkas 13:31

Yesu adi kɛbhɔ ɛ̌ti bo Yerúsalɛm

(Mt 23.37-39)

31Ndǔ nkúbhɛ́ mpok ɛyɔ, mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bárɔk bágháti Yesu bɛ, “Fǎ fá dɔk ɛbhak ɛ́chák. Mfɔ Hɛ́rɔd ǎyàŋ bɛ́way wɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index