Search form

Lúkas 13:32

32Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká ghatí Hɛ́rɔd ɛsɔp ɛyɔ bɛ, ‘Chɔŋ ndɔk ambɨ bɛ́bok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ nɛ mbú bho ɛchɔŋ nɛ mbúrɛ́, nɛ ɛ́gháká nɔkɔ manywɔp arat, nnaŋa bɛtɨk ɛbha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index