Search form

Lúkas 13:33

33Yɛ̌ndu ɛ́chí nɔ́, mbɔŋ bɛrɔŋ Yerúsalɛm. Nchí kɔ ɛchɔŋ nɛ mbúrɛ́ nɛ ɛ́ghaka nɔkɔ ndǔ nywɔp ɛnɛn nɛjwi arat ńgaka arɛ́. Amɛm Yerúsalɛm kɛ báway nɔkɔ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index