Search form

Lúkas 13:35

35Nɛ nɛ́nɛ, chɔŋ Mandɛm amfɛrɛ ntí ndǔ ɛkɛt ɛyɛka, ɛ́ndɔp ɛnyu ɛyɔ. Nchí ghati bhe bɛ, bǎpú pɛrɛ ghɔ́ chɔŋ mɛ́, kpátɛ mpok anɛ bǎrɛ̀m chɔŋ bɛ ‘Sɛ́mbɨ́tí mmu anɛ átwɔ̀ ndǔ nnyɛ́n Mandɛm Acha.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index