Search form

Lúkas 13:4

4Ná nɛ bǒ batí nɛku-nɛ-arat abhɛn ɛkɛrɛ́mfáy ɛnɛ ɛchi nɛpak ɛ̌ntɨ́ŋnyɛn Sílom ɛ́kwɛ́nɛ́ ɛ́wáy? Bǎkáysí bɛ́ ɛfákárí nyaka nɛ bhɔ ɛnyu yɔ chí ndu bákʉ́ bɛbʉ́ bacha bo bachak abhɛn bachi ɛtɔk Yerúsalɛm yɔ kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index