Search form

Lúkas 13:5

5Nɔ́ bhɔ! Nchí ghati be bɛ, mbák bǎbhɨ́kɨ́ tɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka, chɔŋ bě mankɛm mǎngu mbɔ bhɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index