Search form

Lúkas 13:6

Yesu atɛ́m nɛkǎy ɛnɔk ɛnɛ ɛpu nyu kɛpɛm

6Yesu atɛ́m yɛ bhɔ nɛkay ɛnɛn bɛ, “Mmu amɔt apɨ nyaka ɛnɔk ɛnɛ babhɨŋɨ bɛ́ *fig amɛm nkɨ ywi. Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ mɛ́nyu kɛpɛm, are kɔ ambyo nɔkɔ mbák ɛ́nyu kɛpɛm, kɛ akɛ ghɔ́ yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index