Search form

Lúkas 13:7

7Aghati mmu anɛ ákʉ̀ bɛtɨk amɛm nkɨ wu bɛ ‘Yɨŋɨ́, ndǔ mamiɛ́ árát nchí twɔ bɛyaŋ kɛpɛm ndǔ ɛnɔk ɛnɛ, kɛ mpu ghɔ yɛ̌nyɨŋ. Kpɔ́t yɔ́ gʉ́ɛ́p amɨk! Ɛ́kʉ̀ kpɨ́k yi fá téé, ɛ́nchɛt nɔkɔ mmɨk ndɛ́ndɛm?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index