Search form

Lúkas 13:8

8Nkʉ bɛtɨk wu akɛmɛ yi bɛ, ‘Ɛta, dɔ̌ ɛ́mpɛ́t ɛmbak ndǔ mmíɛ́ ɛnɛn nkwɔ. Chɔŋ ntɛ́m nnɛt ywi ngabhɛri, mfyɛ́ ntɔbhɛ́-píɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index