Search form

Lúkas 13:9

9Nɛ mbák ɛ́nyu kɛpɛm mmíɛ́ mbúrɛ́ ɛ́ndɨ, kɛ mbák ɛ́bhɨ́kɨ́ nyu kɛpɛm, ɔ̌kwáy bɛghati mɛ mkpɔt yɔ ngʉɛp amɨk.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index