Search form

Lúkas 14

Yesu abú mmu ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl

1Ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl nɛmɔt, Yesu arɔk mɛ́nyiɛ́ nɛnyíɛ́ amɛm ɛkɛt ɛnɛ mǔnti amɔt anɛ achi mǔnkwɔ Fárisi. Bo Fárisi bhɔ bátɛp yi amɨ́k amʉɛt bɛghɔ ndǔ yi ákʉ̀. 2Mǔfú abhak bɛsí Yesu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛmě afɛmntay. 3Yesu abhɛ́p batɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi abhɛn bachi arɛ bɛ, “Ɛbhé ɛyɛsɛ ɛ́ká bɛ mámbú mmu ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt kɛ?” 4Kɛ bákɛ rɛm yɛ̌nyɨŋ. Yesu asɔt mmu wu abú yí. Arɔ yɛ yí arɔk. 5Abhɛ́p yɛ́ bhɔ bɛ, “Ntɨkɨ mmǔ ywɛka anɛ mɔ́ywi nɛ yɛ̌ mpɔŋ yi ákwɛn amɛm mbokó manyiɛp ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt kɛ yi kɛya yɛ̌ yi, yɛ̌ yɔ tɛ́mté ámfɛ́rɛ́?” 6Bɔ́ kɛkwáy bɛ́kɛmɛ Yesu yɛ̌nyɨŋ.

Mandɛm ǎbhɔŋ maŋák nɛ mmu anɛ ásɛ̀pti mmʉɛt amɨk

7Ɛnɛ́ Yesu áyɨ̀ŋɨ, aghɔ́ ndǔ bǒ abhɛn mánáká ndǔ ɛpa báre yap bɛbhaká kɛnókó. Achyɛ bhɔ maniɛ bɛ, 8“Mpok mánáká wɔ ndǔ ɛpǎ nɛbhay, ɔ́kɛ́ tɨŋɨ yap ɛnɔkɔ́ kɛnókó ɔ́nchɔkɔ arɛ́ mbɔnyunɛ ɛ́kwáy bɛfakari bɛ mának mmǔ anɛ acha wɔ. 9Nɛ mmu anɛ ánáká bhe antwɔ́ andɛm bɛ, ‘Faté chyɛ ɛpok ɛnɛ ntá mmǔ-nɛ.’ Mbák ɛ́mfákárí ɛnyu yɔ, ɔ̌faté nɛ bɛyǎ ntíánwɔ́p bɛ́rɔŋ bɛchɔkɔ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌ mandú kɛnókó. 10Mpok mánáká wɔ ndǔ ɛpa, yap chi ɛnɔk ɛnɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌ kɛnókó, bɛ mmu anɛ ánáká ɛpa ántwɔ́, ankwáy bɛrɛm ntá yɛ bɛ, ‘Nkwǎnɛ, twɔ́ chɔkɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛnókó.’ Bǒ ɛpa bachak mángɔ bɛ mmu anɛ ánáká ɛpa ǎchyɛ̀ wɔ kɛnókó. 11Yɛ̌ agha anɛ áyòŋ mmʉɛt, Mandɛm ǎsɛ̀pti yi amɨk. Nɛ mmu anɛ ásɛ̀pti mmʉɛt amɨk, Mandɛm ǎkòsi yi amfay.”

12Yesu arɛm yɛ ntá mmu anɛ ábhɨ́ŋɨ́ yí ndǔ ɛpa nkwɔ bɛ, “Mpok ɔ́bhɨ́ŋɨ́ bho ndǔ nɛnyíɛ́, ɔ́kɛ́ bhɨŋɨ chi mamʉɛrɛ bhɛ, nɛ bǒnɛrɛ́kɛt ywɛ, nɛ bǒ nkáp abhɛn bachi kɛkwɔt nɛ wɔ. Mbák ɔ́mbɨ́ŋɨ́ chi mɛnyǔ bo bhɔ, bɔ́ nkwɔ́ bákway bɛbhɨŋɨ wɔ bɛ́ ɔ́nyíɛ́ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ nɛ ɛyɔ ɛ́mbak akap anɛ ɔ́bhɔŋ. 13Mbák ɔ̌nàk ɛpa, bɨŋɨ́ bachɛ́bhɛ́bho, nɛ babák, nɛ bakɛm, nɛ manɛmamɨ́k. 14Nɛ ɛyɔ ɛ́ndɨ ɛncha mbɔnyunɛ mɛnyǔ bǒbhɔ bápú kway bɛkɛmɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́kʉ́ ntá yap. Kɛ Mandɛm ǎkap wɔ mpok yi ákʉ̀ bo abhɛn bachi chak bɛsí bhi mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Yesu atɛ́m nɛkǎy ɛpǎ ɛgho

(Mt 22.1-10)

15Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́rɛ́m mɛnyɨŋ ɛbhɛn, mmu amɔt anɛ áchí ndǔ nɛnyíɛ́ nɛ yi, arɛm ntá yi bɛ, “Chɔŋ ɛ́ndɨ ntá yɛ̌ agha anɛ ányíɛ ɛpǎ ɛnɛ ɛ́bhak ndǔ nɛbhʉɛt Kɛfɔ Mandɛm awu amfay!” 16Nɛ Yesu aghati yi bɛ, “Mmǔfu anak nyaka ɛrɛm ɛpa, abhɨŋɨ bɛyǎ bho. 17Mpok anɛ ɛpa ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbho ákwáy nɔ́kɔ́, ató mɔ̌bɛtok ywi bɛ andɔk angati bo abhɛn yi anaka bɛ, ‘Twɔ́ ká, mánaŋ batoŋti yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ.’ 18Arɔk aghati bhɔ́, kɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap arɔbhɛ ghati yi chí bɛ ndak akɛm yi. Anɛ mbɨ arɛm bɛ ‘Nku nkɨ nɛ mbɔŋ bɛ́rɔŋ bɛyɨŋɨ wu. Nɨkmʉɛt, ghatí ɛtayɛ bɛ ákɛ́ bentɨ.’ 19Achák arɛm bɛ, ‘Nku mpɔŋ byó ɛnɛ ɛ́kwàŋ bakɨ. Nchí yaŋ ndɔ́k ngɔ́ bɛtɨk ɛbhɛn yɔ ɛ́kwày bɛkʉ. Nɨkmʉɛ́t. Ghatí Ɛtayɛ bɛ́ ákɛ́ bentɨ.’ 20Anɛfú arɛm bɛ, ‘Nɛ́nɛ kɛ mbáy ngɔrɛ́. Mpú kwáy yɛ bɛ́twɔ.’ 21Mmɔ̌ bɛtok wu arɔk aghati ɛtayi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒbhɔ bárɛmɛ. Mbɔŋɔ́kɛt abéntɨ. Aghati mɔ̌bɛtok yi wu bɛ, ‘Fú, dɔ́k áyák ndǔ yɛ̌ntɨkɨ mbay anɛ áchí ɛtɔk nɛ yɛ̌ntɨkɨ nɛbhʉɛ́t anɛ bo báchí arɛ sɔt bachɛ́bhɛ́bho twɔ ndǔ ɛpa nɛ bhɔ. Twɔ́ nɛ babák nɛ bakɛm nɛ manɛ́mámɨk.’ 22Mmɔ̌ bɛtok arɔk atwɔ́, arɛm ntá yi bɛ, ‘Ɛta, nkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́rɛ́mɛ́ kɛ ɛkɛt ɛ́bhɨ́kɨ́ re jwi.’ 23Ɛtayi arɛm bɛ, nɛ́nɛ ‘Fú, dɔ́k, ɛtɔk ndǔ babhǐ agho nɛ ndǔ babhǐ bɛbhɨ. Fíɛ́ bɛtaŋ bɛ́ bo mántwɔ́ bɛ́ ɛkɛt ɛpa ɛ́njwi. 24Dɨŋɨ́ ká bɛ, yɛ̌ mmu amɔt ndǔ bo abhɛn njambɨ kɛ bɔ́ kɛtwɔ́, apú kwáy bɛ́ghókóti ɛnyɨŋ ndǔ ɛpa ɛya-nɛ.’”

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn nkoŋo Yesu ábhɔ́ŋɔ́ mɛ́nɛm

(Mt 10.37, 38)

25Ngɛ́mtay bho báré kɔ nɛ Yesu. Ayibhiri mmʉɛ́t arɛm ntá yap bɛ, 26“Mbák mmu áyàŋ bɛ́bhak nɛ mɛ apú kwáy bɛbhák nkoŋo wa mbák abhɨ́kɨ́ kɔŋ mɛ ánchá ɛtayi nɛ máyi, nɛ ngɔrɛ́ ywi, nɛ bɔ̌bhi, nɛ, bɔ̌mayi abhɛn babhakanɛm nɛ abhɛn baghɔrɛ́ nɛ ankɔŋ mɛ ancha yɛ chí mmʉɛrɛ́ yi. 27Yɛ̌ agha anɛ ábhɨ́kɨ́ ka bɛpɔkɔ ɛyi ɛko ankoŋo mɛ apú kway bɛbhak nkoŋo wa.

28“Mbák mmu ywɛka ǎyàŋ bɛte ɛkɛt ɛgho, pú ǎyambɨ anchɔkɔ amɨk ankay, angɔ mbák nkáp anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ akway anɛ yi áte ɛkɛt anaŋa? 29Mbák abhɨ́kɨ́ kʉ nɔ, ǎkwáy bɛghoko nɛbhʉ́ɛ́rɛ́kɛt kɛ yí kɛte ɛkɛt ánáŋá, nɛ bo abhɛn bághɔ́ yɔ mámbo bɛ́wáy yi bɛ, 30‘Anɛ abho bɛte ɛkɛt kɛ ɛcha yi mɛnaŋa.’

31“Nɛ sɛ́nsɔt bɛ mfɔ amɔt abhɔ̌ŋ batɛmɛ́ nɛnu nka byo (10, 000). Apɛrɛ́ rɔŋ mɛnu nɛ mfɔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ batɛmɛ́ nɛnu nka ɛsa, (20, 000) ǎkʉ yi? Pú ǎyambɨ anchɔkɔ, ankaysi sayri, mbák ǎkway mɛnu nɛ mfɔ wu? 32Nɛ mbák ángɔ́ bɛ́ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́bhɨ́kɨ́ kway, ǎto bo ntá mfɔ wu mpok batɛmɛ́ nɛnu bhi babhʉɛt nɛkɔ nɛsiɛ bɛ mánsókórí ɛnyu ɛnɛ́ bápú nu nɛ batɨ.” 33Yesu arɛm yɛ bɛ, “Ɛ́chí ɛnyumɔt nɛ be mankɛm. Mbák mmu abhɨ́kɨ́ bhɔŋ ntɨ bɛrɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́, apú kway bɛbhak nkoŋo wa.”

Ngáŋ anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ manyɨŋti

(Mt 5.13; Mk 9.50)

34Yesu arɛm bɛ, “Ngáŋ áchí ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ. Kɛ mbák ngáŋ ábhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔŋ manyɨŋti mi, ná bákway bɛkʉ wu ampɛt ambak ɛrɨ́tí ngáŋ? 35Ɛnyǔ ngáŋ wu ápú pɛrɛ rɨ́ ndǔ yɛ̌nyɨŋ. Ápú rɨ amɨk nɛ apu rɨ yɛ̌ ndu bɛfyɛ ndu ntó-takɔ anɛ báyàŋ ámpɔ́ɔ́ ánchyɛ ntɔbhɛ́-píɔ. Báto wu to. Mmǔ anɛ áyàŋ bɛghok ántá batu angok sayri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index