Search form

Lúkas 14:1

Yesu abú mmu ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl

1Ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl nɛmɔt, Yesu arɔk mɛ́nyiɛ́ nɛnyíɛ́ amɛm ɛkɛt ɛnɛ mǔnti amɔt anɛ achi mǔnkwɔ Fárisi. Bo Fárisi bhɔ bátɛp yi amɨ́k amʉɛt bɛghɔ ndǔ yi ákʉ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index