Search form

Lúkas 14:10

10Mpok mánáká wɔ ndǔ ɛpa, yap chi ɛnɔk ɛnɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌ kɛnókó, bɛ mmu anɛ ánáká ɛpa ántwɔ́, ankwáy bɛrɛm ntá yɛ bɛ, ‘Nkwǎnɛ, twɔ́ chɔkɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛnókó.’ Bǒ ɛpa bachak mángɔ bɛ mmu anɛ ánáká ɛpa ǎchyɛ̀ wɔ kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index