Search form

Lúkas 14:11

11Yɛ̌ agha anɛ áyòŋ mmʉɛt, Mandɛm ǎsɛ̀pti yi amɨk. Nɛ mmu anɛ ásɛ̀pti mmʉɛt amɨk, Mandɛm ǎkòsi yi amfay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index