Search form

Lúkas 14:12

12Yesu arɛm yɛ ntá mmu anɛ ábhɨ́ŋɨ́ yí ndǔ ɛpa nkwɔ bɛ, “Mpok ɔ́bhɨ́ŋɨ́ bho ndǔ nɛnyíɛ́, ɔ́kɛ́ bhɨŋɨ chi mamʉɛrɛ bhɛ, nɛ bǒnɛrɛ́kɛt ywɛ, nɛ bǒ nkáp abhɛn bachi kɛkwɔt nɛ wɔ. Mbák ɔ́mbɨ́ŋɨ́ chi mɛnyǔ bo bhɔ, bɔ́ nkwɔ́ bákway bɛbhɨŋɨ wɔ bɛ́ ɔ́nyíɛ́ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ nɛ ɛyɔ ɛ́mbak akap anɛ ɔ́bhɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index