Search form

Lúkas 14:13

13Mbák ɔ̌nàk ɛpa, bɨŋɨ́ bachɛ́bhɛ́bho, nɛ babák, nɛ bakɛm, nɛ manɛmamɨ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index