Search form

Lúkas 14:14

14Nɛ ɛyɔ ɛ́ndɨ ɛncha mbɔnyunɛ mɛnyǔ bǒbhɔ bápú kway bɛkɛmɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́kʉ́ ntá yap. Kɛ Mandɛm ǎkap wɔ mpok yi ákʉ̀ bo abhɛn bachi chak bɛsí bhi mámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index