Search form

Lúkas 14:15

Yesu atɛ́m nɛkǎy ɛpǎ ɛgho

(Mt 22.1-10)

15Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́rɛ́m mɛnyɨŋ ɛbhɛn, mmu amɔt anɛ áchí ndǔ nɛnyíɛ́ nɛ yi, arɛm ntá yi bɛ, “Chɔŋ ɛ́ndɨ ntá yɛ̌ agha anɛ ányíɛ ɛpǎ ɛnɛ ɛ́bhak ndǔ nɛbhʉɛt Kɛfɔ Mandɛm awu amfay!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index