Search form

Lúkas 14:16

16Nɛ Yesu aghati yi bɛ, “Mmǔfu anak nyaka ɛrɛm ɛpa, abhɨŋɨ bɛyǎ bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index