Search form

Lúkas 14:17

17Mpok anɛ ɛpa ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbho ákwáy nɔ́kɔ́, ató mɔ̌bɛtok ywi bɛ andɔk angati bo abhɛn yi anaka bɛ, ‘Twɔ́ ká, mánaŋ batoŋti yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index