Search form

Lúkas 14:18

18Arɔk aghati bhɔ́, kɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap arɔbhɛ ghati yi chí bɛ ndak akɛm yi. Anɛ mbɨ arɛm bɛ ‘Nku nkɨ nɛ mbɔŋ bɛ́rɔŋ bɛyɨŋɨ wu. Nɨkmʉɛt, ghatí ɛtayɛ bɛ ákɛ́ bentɨ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index