Search form

Lúkas 14:19

19Achák arɛm bɛ, ‘Nku mpɔŋ byó ɛnɛ ɛ́kwàŋ bakɨ. Nchí yaŋ ndɔ́k ngɔ́ bɛtɨk ɛbhɛn yɔ ɛ́kwày bɛkʉ. Nɨkmʉɛ́t. Ghatí Ɛtayɛ bɛ́ ákɛ́ bentɨ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index