Search form

Lúkas 14:21

21Mmɔ̌ bɛtok wu arɔk aghati ɛtayi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒbhɔ bárɛmɛ. Mbɔŋɔ́kɛt abéntɨ. Aghati mɔ̌bɛtok yi wu bɛ, ‘Fú, dɔ́k áyák ndǔ yɛ̌ntɨkɨ mbay anɛ áchí ɛtɔk nɛ yɛ̌ntɨkɨ nɛbhʉɛ́t anɛ bo báchí arɛ sɔt bachɛ́bhɛ́bho twɔ ndǔ ɛpa nɛ bhɔ. Twɔ́ nɛ babák nɛ bakɛm nɛ manɛ́mámɨk.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index