Search form

Lúkas 14:22

22Mmɔ̌ bɛtok arɔk atwɔ́, arɛm ntá yi bɛ, ‘Ɛta, nkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́rɛ́mɛ́ kɛ ɛkɛt ɛ́bhɨ́kɨ́ re jwi.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index