Search form

Lúkas 14:23

23Ɛtayi arɛm bɛ, nɛ́nɛ ‘Fú, dɔ́k, ɛtɔk ndǔ babhǐ agho nɛ ndǔ babhǐ bɛbhɨ. Fíɛ́ bɛtaŋ bɛ́ bo mántwɔ́ bɛ́ ɛkɛt ɛpa ɛ́njwi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index