Search form

Lúkas 14:24

24Dɨŋɨ́ ká bɛ, yɛ̌ mmu amɔt ndǔ bo abhɛn njambɨ kɛ bɔ́ kɛtwɔ́, apú kwáy bɛ́ghókóti ɛnyɨŋ ndǔ ɛpa ɛya-nɛ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index