Search form

Lúkas 14:25

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn nkoŋo Yesu ábhɔ́ŋɔ́ mɛ́nɛm

(Mt 10.37, 38)

25Ngɛ́mtay bho báré kɔ nɛ Yesu. Ayibhiri mmʉɛ́t arɛm ntá yap bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index