Search form

Lúkas 14:26

26“Mbák mmu áyàŋ bɛ́bhak nɛ mɛ apú kwáy bɛbhák nkoŋo wa mbák abhɨ́kɨ́ kɔŋ mɛ ánchá ɛtayi nɛ máyi, nɛ ngɔrɛ́ ywi, nɛ bɔ̌bhi, nɛ, bɔ̌mayi abhɛn babhakanɛm nɛ abhɛn baghɔrɛ́ nɛ ankɔŋ mɛ ancha yɛ chí mmʉɛrɛ́ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index