Search form

Lúkas 14:27

27Yɛ̌ agha anɛ ábhɨ́kɨ́ ka bɛpɔkɔ ɛyi ɛko ankoŋo mɛ apú kway bɛbhak nkoŋo wa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index