Search form

Lúkas 14:28

28“Mbák mmu ywɛka ǎyàŋ bɛte ɛkɛt ɛgho, pú ǎyambɨ anchɔkɔ amɨk ankay, angɔ mbák nkáp anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ akway anɛ yi áte ɛkɛt anaŋa?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index