Search form

Lúkas 14:29

29Mbák abhɨ́kɨ́ kʉ nɔ, ǎkwáy bɛghoko nɛbhʉ́ɛ́rɛ́kɛt kɛ yí kɛte ɛkɛt ánáŋá, nɛ bo abhɛn bághɔ́ yɔ mámbo bɛ́wáy yi bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index