Search form

Lúkas 14:3

3Yesu abhɛ́p batɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi abhɛn bachi arɛ bɛ, “Ɛbhé ɛyɛsɛ ɛ́ká bɛ mámbú mmu ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index