Search form

Lúkas 14:31

31“Nɛ sɛ́nsɔt bɛ mfɔ amɔt abhɔ̌ŋ batɛmɛ́ nɛnu nka byo (10, 000). Apɛrɛ́ rɔŋ mɛnu nɛ mfɔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ batɛmɛ́ nɛnu nka ɛsa, (20, 000) ǎkʉ yi? Pú ǎyambɨ anchɔkɔ, ankaysi sayri, mbák ǎkway mɛnu nɛ mfɔ wu?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index