Search form

Lúkas 14:32

32Nɛ mbák ángɔ́ bɛ́ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́bhɨ́kɨ́ kway, ǎto bo ntá mfɔ wu mpok batɛmɛ́ nɛnu bhi babhʉɛt nɛkɔ nɛsiɛ bɛ mánsókórí ɛnyu ɛnɛ́ bápú nu nɛ batɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index