Search form

Lúkas 14:33

33Yesu arɛm yɛ bɛ, “Ɛ́chí ɛnyumɔt nɛ be mankɛm. Mbák mmu abhɨ́kɨ́ bhɔŋ ntɨ bɛrɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́, apú kway bɛbhak nkoŋo wa.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index