Search form

Lúkas 14:35

35Ɛnyǔ ngáŋ wu ápú pɛrɛ rɨ́ ndǔ yɛ̌nyɨŋ. Ápú rɨ amɨk nɛ apu rɨ yɛ̌ ndu bɛfyɛ ndu ntó-takɔ anɛ báyàŋ ámpɔ́ɔ́ ánchyɛ ntɔbhɛ́-píɔ. Báto wu to. Mmǔ anɛ áyàŋ bɛghok ántá batu angok sayri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index