Search form

Lúkas 14:5

5Abhɛ́p yɛ́ bhɔ bɛ, “Ntɨkɨ mmǔ ywɛka anɛ mɔ́ywi nɛ yɛ̌ mpɔŋ yi ákwɛn amɛm mbokó manyiɛp ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt kɛ yi kɛya yɛ̌ yi, yɛ̌ yɔ tɛ́mté ámfɛ́rɛ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index