Search form

Lúkas 14:7

Mandɛm ǎbhɔŋ maŋák nɛ mmu anɛ ásɛ̀pti mmʉɛt amɨk

7Ɛnɛ́ Yesu áyɨ̀ŋɨ, aghɔ́ ndǔ bǒ abhɛn mánáká ndǔ ɛpa báre yap bɛbhaká kɛnókó. Achyɛ bhɔ maniɛ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index