Search form

Lúkas 14:8

8“Mpok mánáká wɔ ndǔ ɛpǎ nɛbhay, ɔ́kɛ́ tɨŋɨ yap ɛnɔkɔ́ kɛnókó ɔ́nchɔkɔ arɛ́ mbɔnyunɛ ɛ́kwáy bɛfakari bɛ mának mmǔ anɛ acha wɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index