Search form

Lúkas 14:9

9Nɛ mmu anɛ ánáká bhe antwɔ́ andɛm bɛ, ‘Faté chyɛ ɛpok ɛnɛ ntá mmǔ-nɛ.’ Mbák ɛ́mfákárí ɛnyu yɔ, ɔ̌faté nɛ bɛyǎ ntíánwɔ́p bɛ́rɔŋ bɛchɔkɔ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌ mandú kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index