Search form

Lúkas 15

Ághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ anɛmɛ

(Mt 18.12-14)

1Mpokófu, babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ bachak báré kap Yesu ndu bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn yí átɔ̀ŋ. 2Bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bábho mɛ́nywínti bɛ, “Mɔ́nkwǎnɛ ǎsyɛpti bǒ bɛbʉ́, nɛ ǎnyiɛ tɛ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ.”

3Ɛ́kʉ Yesu atɛ́m bɔ́ nɛkay ɛnɛn bɛ: 4“Sɛ́nsɔ́t bɛ mmǔ ywɛka amɔt abhɔŋ bághɔ́ŋɔmɛ́n bɛsa bɛtay. Mbák amɔt anɛm ɛbhɨ, ǎkʉ̀ yi? Pú ǎrɔ̀ anɛ́ bɛsa mɛnwi nsɛm nɛkʉ nɛ anwi, andɔk bɛyaŋ awu ámɔt kpát ambɔŋ wu? 5Nɛ mbák aghɔ wu, ǎpɔkɔ anyaŋa mankɨ nɛ maŋák, 6nɛ mpok anɛ yi ágháká anywɔ́p, ǎbhɨŋɨ mamʉɛrɛ bhi nɛ bakokosi bhi, angati bhɔ bɛ, ‘Ŋák ká nɛ mɛ mbɔnyunɛ́, mbɔ̌ŋ ághɔ́ŋɔmɛn wa anɛ ánɛ́mɛ́ nyaka.’” 7Yesu arɛm yɛ bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ kɛ̌ maŋák ǎbhák amfay ntá Mandɛm nɛ bɔángɛl ɛ̌ti mmǔ bɛbʉ́ amɔt anɛ átɨ́kɨ́nsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhi ɛncha bo bɛsa mɛnwi nsɛm nɛku nɛ anwi abhɛn bákáysi bɛ bachi chak bɛsí Mandɛm nɛ ntí apú anɛ bɔ́ bátɨ̀k nsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap.”

Ɛbhɔ́kɔ́ nkáp ɛnɛ ɛ́nɛ́mɛ́

8Yesu apɛt arɛm bɛ, “Sɛ́nsɔ́t bɛ ngɔrɛ́ amɔt abhɔŋ bɛbhɔ́kɔ́ nkáp byó. Mbák ɛbhɔk ɛ́mɔt ɛ́nɛm, ǎkʉ yi? Pú ǎdurɛ ɛrɔ́ŋɔ́, ansɔt kɛtɨ́ŋɨ́ anyɔ ɛkɛt ɛnkɛm, ambyo sayri mbǎnkɛm kpatɛ angɔ́ yɔ́? 9Nɛ mpok ághɔ́ yɔ ǎbhɨŋɨ mamʉɛrɛ nɛ bakokosi bhi, angati bhɔ bɛ ‘Ŋák ká nɛ mɛ mbɔnyunɛ ngɔ̌ ɛbhɔ́kɔ́ nkap ɛnɛ ɛnɛmɛ.’ 10Yesu arɛm yɛ bɛ nchí ghati bhe bɛ bɔángɛl Mandɛm bábhɔŋ maŋák ɛ̌ti mmǔ bɛbʉ́ amɔt anɛ átɨ́kɨ́nsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhi.”

Nɛkǎy chi nɛ bɔ̌bhi bati apay

11Ndu bɛrɔŋ ambɨ Yesu arɛm bɛ, “Mmǔfú abhɔ̌ŋ nyaka bɔ̌ babhakanɛm bati apay. 12Ɛwak ɛ́mɔ́t, anɛ mɔ́nkwɛn arɛm ntá ɛtayi bɛ, ‘Ɛta, chyɛ awa ákɔ́rɛ́ mɛnyɨŋ bɛ́.’ Ɛtayap akɔrɛ mɛnyɨŋ ɛbhi ntá yap bati apay. 13Ansɛm mpǎy manywɔp, anɛ mɔ́nkwɛn anyokoti mɛnyɨŋ ɛbhi apɔkɔ arɔk ɛtɔk ɛ́chák nɛkɔ nɛsiɛ. Arɛ́ achɔŋti mɛnyɨŋ ɛbhi mɛnkɛm ndu mɛ́nyiɛ ɛpɔ̌ nɛpɛm. 14Áchɔ́ŋtí nɔ́kɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ɛrɛmɛ́ nsay ɛ́kwɛ́n ɛtɔk ɛyɔ ɛnkɛm, arɔp amɔ apay. 15Ɛkʉ arɔk, abhat mmʉɛt nɛ mmǔ ɛtɔk ɛyɔ amɔt. Ató yi bɛ ándɔ́k, áne nɔ́kɔ́ bakók bhi amɛm nkɨ ywi. 16Are yáŋ mɛnyiɛ nɛnyiɛ́ bakók, kɛ yɛ̌ mmu kɛchyɛ yi ɛnyɨŋ mɛnyiɛ. 17Kɛ ásɔ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nkaysi nɛ mmʉɛt yi arɛm bɛ, ‘Ghɔ́ ká mɛ-á, bakʉ̌ bɛtɨk ɛtaya báchí awu mányìɛ̀ nɛnyíɛ́ mmʉɛt ngɔkngɔk, mándɔ nɔkɔ mbɔk, nsay átwɔ way mɛ fá! 18Chɔŋ mfá mpɛtnsɛm ntá Ɛtaya ngati yi bɛ, “Ɛta, nkʉ Mandɛm bɛbʉ́, nɛ nkʉ wɔ bɛbʉ́. 19Mbɨ́kɨ́ pɛrɛ kway mmu anɛ bábhɨŋɨ bɛ mɔ́ywɛ. Sɔt mɛ chí mbɔ nkʉbɛtɨk ywɛ̌ amɔt.”’ 20Afate abho bɛpɛtnsɛm ntá ɛtayi. Kɛ ɛnɛ́ yi abhʉɛt nɛkɔ nɛsiɛ, chi aghɔ́ yi ndu átwɔ̀. Ntínso nɛ́kɛ́m yi, afate, ajɛt arɔk akɛ́m yi abhɛnɛ. 21Mmɔ arɛm ntá yi bɛ, ‘Ɛta, nkʉ Mandɛm bɛbʉ́, nɛ nkʉ wɔ bɛbʉ́, nɛ mbɨ́kɨ́ pɛrɛ kwáy mmu anɛ bábhɨŋɨ bɛ mɔ́ywɛ.’ 22Kɛ chi aghati bɔ̌-bɛtok bhi bɛ, ‘Twɔ́ ká ayak nɛ ɛ́wɛt ɛnɛ ɛrɨ́ ɛ́chá mǎnsɔbhɛri yi nɛ yɔ, mǎmfyɛ́ yi sɛnɔŋ ndǔ sɛnɔŋáwɔ, nɛ nkwɔbhánya bɛkak. 23Dɔ́k yɛ ká mǎnkɛm mɔ́sɛnɛ́ mpɔŋ mǎngwáy mǎnkʉ nɛnyíɛ́ bɛ sɛ́nyíɛ́ sɛnkʉ maŋák, 24mbɔnyunɛ mɔ́wa-nɛ agǔ nyaka, kɛ nɛ̌nɛ apɛt achi nɛpɛ́m. Anɛm nyaka kɛ mpɛt ngɔ yí.’ Afɔ̌ kɛ̌ ɛpa ɛ́bhó.

25“Mpǒk yɔ, mɔ́ywi anɛ nsénsí abhak ɛbhɨ. Ágháká nɔ́kɔ́ kɛkwɔ́t nɛ ɛkɛt ndǔ yi afu ɛbhɨ ápɛtnsɛm anywɔ́p, aghók ndǔ nkɛnkwɛt nɛ nɛbhɛ́n nɛ́chí anywɔ́p. 26Abhɨŋɨ mmɔ̌bɛtok amɔt abhɛ́p yí bɛ ‘Ntɨkɨ ndak áchí fá ɛchɔŋ?’ 27Mmɔ̌ bɛtok wu aghati yí bɛ ‘Mɔmáyɛ apɛtnsɛm, kɛ ɛtayɛ áway mɔ́sɛnɛ́ mpɔŋ mbɔnyunɛ́ apɛtnsɛm dok.’ 28Mɔ̌mbɨ wu abéntɨ, anisi bɛchwe anywɔ́p. Chi afú arɔk are anɨk yí mmʉɛt bɛ anchwe anywɔ́p. 29Kɛ akɛmɛ ɛtayi chi bɛ, ‘Yɨŋɨ, bɛyǎ mamiɛ́ anɛ ankɛm, nchí fá nɛ wɔ, nkʉ nɔkɔ bɛtɨk ntá yɛ mbɔ nsɛm. Yɛ̌ ɔrɛm bɛ yi, nkʉ kʉ, nkɛ taŋ ntí. Yɛ̌ nɔ, ɔbhɨ́kɨ́ re chyɛ mɛ yɛ̌ chi mɔ́mɛn bɛ́ nkʉ mǎŋák nɛ mamʉɛrɛ bha. 30Kɛ mpok mɔ́ywɛ-nɛ mmu árɔ́ŋɔ́ ányíɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛ nɛ baghɔrɛ́-nɛkɔ ápɛ́rɛ́nsɛm, ɔwǎy yi ɛsɛnɛ́mpɔŋ!’ 31Chi abhɨŋɨ yɛ yí arɛm bɛ, ‘Mɔ́wa, ɔchí fá nɛ mɛ mpǒk nkɛm, nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛya, chí ɛyɛ. 32Ɛ́chí mbʉ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ bɛ sɛnkɛm ɛpa ɛ́nɛ, sɛ́nkʉ́ maŋák, mbɔnyunɛ mɔmáyɛ nɛ agǔ nyaka kɛ nɛ́nɛ achi nɛpɛ́m. Anɛm nyaka kɛ sɛ́pɛt sɛghɔ yi.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index