Search form

Lúkas 15:1

Ághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ anɛmɛ

(Mt 18.12-14)

1Mpokófu, babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ bachak báré kap Yesu ndu bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn yí átɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index