Search form

Lúkas 15:10

10Yesu arɛm yɛ bɛ nchí ghati bhe bɛ bɔángɛl Mandɛm bábhɔŋ maŋák ɛ̌ti mmǔ bɛbʉ́ amɔt anɛ átɨ́kɨ́nsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index