Search form

Lúkas 15:11

Nɛkǎy chi nɛ bɔ̌bhi bati apay

11Ndu bɛrɔŋ ambɨ Yesu arɛm bɛ, “Mmǔfú abhɔ̌ŋ nyaka bɔ̌ babhakanɛm bati apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index